Deklaracja dostępności serwisu www.gokboronow.pl


Gminny Ośrodek Kultury w Boronowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gokboronow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.gokboronow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01-07-2006.
Data ostatniej dużej aktualizacji: —- .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Oświadczenie sporządzono dnia 26-09-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową w kwestiach informatycznych jest Łukasz Mzyk e-mail: biuro@gokboronow.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać tą samą drogą.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej


Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie mieści się przy ul. Poznańskiej 1, 42-283 Boronów.
Do budynku prowadzi wejście usytuowane od ulicy Poznańskiej. Wejście do budynku jest dostępne dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków inwalidzkich). Budynek jest 2 piętrowy, na wyższe piętra prowadzą schody wyposażone w windę schodową dla osób niepełnosprawnych.  
Sekretariat i i księgowość mieści się na 1. piętrze budynku. Biblioteka Gminna znajduje się na parterze budynku. Sala widowiskowa znajduje się na 1. piętrze budynku.
Toaleta na piętrze budynku dostosowana jest do użytku przez osoby niepełnosprawne.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Aplikacje mobilne

Gminny Ośrodek Kultury w Boronowie nie posiada żadnej aplikacji mobilnej.

gdpr-image
Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza ich akceptację. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.